Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Bezplatné meranie zraku v obci.
Zápis detí do Materskej školy v Čiernom Poli
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR
Žiadosť o zápis do MŠ v Čiernom Poli
Informácia k doručovaniu pre voľby do Európskeho parlamentu
Elektronizácia obecného úradu Čierne Pole
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Ochrana lesov pred požiarmi
Triedený zber a zber komunálneho odpadu - rok 2019
Ocenenie pre obec Čierne Pole
Naša obec Čierne Pole prešla hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu a bola jej udelená Pečať rozvoja obcí a miest 2017.

Pozvánka na 2. zasadnutie OZ

Starosta obce Čierne Pole                                       

 

                                                                     V Čiernom Poli dňa 2.5.2019

 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

2. zasadnutie obecného zastupiteľstva

obce Čierne Pole,

ktoré sa uskutoční dňa 06.05.2019 (pondelok) o 18:00 hod v budove

Obecného úradu v Čiernom Poli

 

s týmto navrhovaným programom:

Program :

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Rozpočet obce

5. Informácia o stave obce a obecného úradu

6. Rôzne

7. Záver                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                     Ing. Vladimír Vinco

                                                                                 starosta obce

PROJEKTY EU

Modernizácia verejného osvetlenia obce Čierne Pole

Rekonštrukcia, modernizácia materskej školy v obci Čierne Pole a zriadenie školského stravovania

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

FAKTÚRY ZA ROK 2016

FAKTÚRY ZA ROK 2015