Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Bezplatné meranie zraku v obci.
Zápis detí do Materskej školy v Čiernom Poli
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR
Žiadosť o zápis do MŠ v Čiernom Poli
Informácia k doručovaniu pre voľby do Európskeho parlamentu
Elektronizácia obecného úradu Čierne Pole
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Ochrana lesov pred požiarmi
Triedený zber a zber komunálneho odpadu - rok 2019
Ocenenie pre obec Čierne Pole
Naša obec Čierne Pole prešla hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu a bola jej udelená Pečať rozvoja obcí a miest 2017.

Žiadosť o zápis do MŠ v Čiernom Poli

Žiadosť

o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

do Materskej školy Čierne Pole, č. 16

Údaje o dieťati :

meno, priezvisko.........................................................................................................................….......

 

dátum narodenia ................................................ miesto narodenia .......................................................

 

národnosť........................................................... štátne občianstvo........................................................

 

rodné číslo ................../................. názov zdravotnej poisťovne............................................................

 

adresa bydliska ............................................................................................... PSČ...............................

 

adresa pobytu dieťaťa, ak nebýva u zákonných zástupcov/rodičov:.....................................................

 

počet súrodencov v rodine ..............................

 

návšteva inej materskej školy/detských jaslí*: nie - áno /ktorú, dokedy/..............................................

 

dieťa prihlasujem na pobyt:* a) celodenný (desiata, obed, olovrant)

b) poldenný (desiata, obed)

* nehodiace sa škrtnite

 

požadovaný výchovný jazyk:.................................................................................................................

 

Údaje o rodičoch /zákonných zástupcoch/ :

meno, priezvisko matky.......................................................................................................................

trvalé bydlisko........................................................................................................................................

tel.č.:...................................................................................e-mail:........................................................

prechodné bydlisko:...............................................................................................................................

adresa zamestnávateľa:..........................................................................................................................

meno, priezvisko otca:..........................................................................................................................

trvalé bydlisko: ............................................................................................................................................... tel.č.:...............................................................................e-mail:............................................................

prechodné bydlisko:...............................................................................................................................

adresa zamestnávateľa:......................................................................................................................................

 

Záväzný nástup dieťaťa do materskej školy žiadam(e) od dňa :....................................................

 

......................................... .........................................................

Dátum podania žiadosti Podpis(y) zákonných zástupcov

 

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

 

V prípade prijatia môjho dieťaťa do materskej školy sa zaväzujem, že:

 • Budem dodržiavať školský poriadok materskej školy, riadne a včas uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy podľa § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)... a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie podľa § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na základe ďalších novelizovaných častí školského zákona (§ 49, § 53, § 114 až § 117)

 • Som si vedomá/ý, že v prípade porušovania školského poriadku, môže riaditeľka materskej školy, po predchádzajúcom písomnom upozornení, vydať rozhodnutie o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

 • V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018, dávame súhlas na spracovanie osobných údajov dieťaťa a jeho  zákonných zástupcov pre potreby školy v súlade s § 11 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. O výchove a vzdelávaní.

 • Čestne vyhlasujem, že dieťa vedené v tejto prihláške nie je prihlásené v inej materskej škole.

 • Čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné.

 

 

 

.Dňa:....................................... ............................................................................................

Podpis zákonných zástupcov

 

 

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa:

 

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťa podľa § 24 ods. 7 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.

 

Dieťa :

 • je po stránke telesnej a duševnej spôsobilé navštevovať materskú školu, alebo vyžaduje

   

  špeciálnu starostlivosť ?: ....................................................................................................

   

 • je spôsobilé navštevovať materskú školu s obmedzením telesným, mentálnym,

   

  alergiou, iným : ...................................................................................................................

   

 • absolvovalo povinné očkovania*: ......................................................................................

 

..............................................................................................................................................

* neabsolvovanie očkovania nie je dôvodom pre neprijatie dieťaťa do MŠ

 

 

 

 

Dátum:....................................... Pečiatka a podpis lekára........................................................

 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Formulár žiadosti nájdete aj na: Hlavné menu/Tlačivá na stiahnutie:

PROJEKTY EU

Modernizácia verejného osvetlenia obce Čierne Pole

Rekonštrukcia, modernizácia materskej školy v obci Čierne Pole a zriadenie školského stravovania

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

FAKTÚRY ZA ROK 2016

FAKTÚRY ZA ROK 2015