Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Bezplatné meranie zraku v obci.
Zápis detí do Materskej školy v Čiernom Poli
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR
Žiadosť o zápis do MŠ v Čiernom Poli
Informácia k doručovaniu pre voľby do Európskeho parlamentu
Elektronizácia obecného úradu Čierne Pole
Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Ochrana lesov pred požiarmi
Triedený zber a zber komunálneho odpadu - rok 2019
Ocenenie pre obec Čierne Pole
Naša obec Čierne Pole prešla hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu a bola jej udelená Pečať rozvoja obcí a miest 2017.

Zápis detí do Materskej školy v Čiernom Poli

Riaditeľstvo Materskej školy, Čierne Pole č. 16, po dohode so zriaďovateľom Obcou Čierne Pole

v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole vyhlasuje

zápis detí do Materskej školy, Čierne Pole č. 16,

na školský rok 2019/2020
Zápis sa uskutoční následovne:

- termín na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie - od 30. apríla 2019 do 31. mája.2019, v čase od 12.00 hod. do 13.00 hod. počas pracovných dní.

Naša materská škola ponúka:

- vysokú odbornú starostlivosť s profesionálnym a empatickým prístupom k deťom

- profesionálnu odborno - poradenskú činnosť zo strany pedagogických zamestnancov s dlhoročnou praxou

- nízky počet detí umožnujúci lepší individuálny prístup ku každému dieťaťu

- rozšírené možnosti pobytu detí na čistom vzduchu v lone prírody

- športové a pohybové aktivity

- získavanie pestovateľských zručnosti v areáli materskej školy

- zdravé stravovanie

- oboznamovanie so základmi anglického jazyka

- získavanie zručnosti s digitálnymi technológiami

- tvorivé dielne s rodičmi

- kultúrné a spoločenské aktivity s rodičmi a verejnosťou

- spolupráca so Základnou školou a Základnou umeleckou školou

- spolupráca so zubným lekárom

- zapájanie do projektov

- dobrú spoluprácu s rodičmi prinášajúcu veľa kvalitných nápadov a bohatú tvorivosť.

- široký záber uvedených aktivít je viditeľný na facebookovej stránke Moja školička včelička

 

Miesto podávania žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie - Materská škola, Čierne Pole č. 16

 

Do materskej školy môžeme prijať:
- dieťa od troch do šiestich rokov veku,
- dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľa základnej školy odložený začiatok povinnej školskej dochádzky,
- dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľa základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
- dieťa od dvoch rokov veku,
ak nie je naplnená kapacita školy, (musí mať osvojené hygienické návyky - bez plienok).
-
ostatné detí sú prijímané podľa voľnej kapacity materskej školy, aj v priebehu školského roka.
Forma a priebeh zápisu:
- deti sú prijímané na základe písomnej žiadosti rodiča (zákonného zástupcu), predloženej riaditeľke materskej školy,
- žiadosť obdrží rodič( zákonný zástupca) v materskej škole, alebo si ju môže stiahnúť z vebovej stránky obce Čierne Pole
- rodič (zákonný zástupca) predloží aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a údaje o povinnom očkovaní, ktoré má neobmedzenú platnosť a je platné aj v čase nástupu dieťaťa do materskej školy,.od všeobecného lekára pre deti a dorast ( je súčasťou žiadosti)

- pred nástupom dieťaťa do materskej školy rodič predkladá písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia
- ak ide o dieťa so zdravotným postihnutím, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; - ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, vyjadrenie príslušného odborného lekára.
Prijatie dieťaťa:
- Po ukončení zápisu rozhodne riaditeľka materskej školy o prijatí (neprijatí) dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.)
- Písomné rozhodnutie o prijatí,(neprijatí) dieťaťa do materskej školy obdržia /prípadne si môžu rodičia (zákonní zástupcovia)
vyzdvihnúť v materskej škole/ do 30.06.2019.

-Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonný zástupca povinný predložiť riaditeľke MŠ do 31. mája 2019.

Dieťa do materskej školy je možné prijať na dobu, ktorú v žiadosti uvedie zákonný zástupca.

Ak v žiadosti nie je uvedená doba, prijíma sa dieťa na celé predškolské obdobie a rozhodnutie sa vydáva len raz.

 

kontakt v prípade potreby informácii: e-mail: ms.vcielka.cp@gmail.com

 

 

Eva Balková, riaditeľka materskej školy

PROJEKTY EU

Modernizácia verejného osvetlenia obce Čierne Pole

Rekonštrukcia, modernizácia materskej školy v obci Čierne Pole a zriadenie školského stravovania

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

FAKTÚRY ZA ROK 2016

FAKTÚRY ZA ROK 2015