Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

OZNAMY

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY


OBEC ČIERNE POLE, Čierne Pole 16, 07901 v zmysle §4 ods 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e:

Výberové konanie na obsadenie funcie riaditeľa / ky

Materskej školy, Čierne Pole 16, 07901

 

náležitosti prihlášky a určujúce podmienky výberového konania.

 

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE UČITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY


OBEC ČIERNE POLE, Čierne Pole 16, 07901 v zmysle §4 ods 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

v y h l a s u j e:

Výberové konanie na obsadenie funcie učiteľky

Materskej školy, Čierne Pole 16, 07901

 

náležitosti prihlášky a určujúce podmienky výberového konania.

 

 

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ČIERNE POLE


Obecné zastupiteľstvo obce Čierne Pole v súlade s §18a ods. 2 zákona NR SR č.369/1990Zb o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu

 

HLAVNÉHO KONTROLÓRA

na deň 14.7.2017.

 

UZNESENIE č. 1/29052017

OZ schvaľuje komisiu na voľbu hlavného kontrolóra obce Čierne Pole v tomto zložení:

Ing. Vladimír Vinco - predseda komisie

Jozef Hrabik - člen komisie

Juraj Horňák - člen komisie

 

UZNESENIE č. 2/29052017

OZ schvaľuje:

Pracovný úväzok 30%, t.j. dĺžka pracovného času je 30% z mesačného pracovného fondu.

 

UZNESENIE č. 3/29052017

Obecné zastupiteľstvo obce Čierne Pole schvaľuje vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v tomto znení:

 

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom Poli uznesením č. 3/29052017 zo dňa 29.5.2017 v zmysle §18a ods. 2 zákona NR SR č.369/1990Zb o obecnom zriadení  v platnom znení

 

1. vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 14.7.2017, na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Čiernom Poli o 17:00 hod. na obecnom úrade.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať:

  • Kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie,
  • Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť,
  • Nástup do práce: 17.7.2017.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov.

2. ustanovuje:

        a) Vykonať voľbu hlavného kontrolóra verejným hlasovaním,

        b) Vykonať voľbu v súlade s §18 zákona NR SR č.369/1990Zb v platnom znení a vyhlásiť výsledky voľby,

        c) Náležitosti písomnej prihlášky:

                          - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko,

                          - kontaktný údaj (telefón, e-mail a pod.),

                          - písomný súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra v obecnom zastupiteľstve, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,

                          - úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

                          - profesijny životopis s prehľadom doterajšej praxe,

                          - výpis z registra trestov nie starši ako 3 mesiace ku dňu podania prihlášky,

                          - informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát na HK podniká, alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a či je členom riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

 

Kandidát, ktorého prihláška nebude spĺňať náležitosti ustanovené týmto odsekom uznesenia, nebude zapísaný do zoznamu kandidátov pre voľbu hlavného kontrolóra.      

 

        d) podmienky odovzdania písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra:     

                        - kandidát na funkciu hlavného kontrolóra doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke, s označením:

"Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ!"

najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 30.6.2017, do podateľne obecného úradu na adresu:

Obec Čierne Pole, Čierne Pole 16, 079 01 Veľké Kapušany.

       e) pred uskutočnením voľby HK, môžu kandidáti vystúpiť pred poslancami OZ s maximálne 5 minutovýn príhovorom.


Voľby do NR SR 2016

Volby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5.marca 2016 od 07:00 hod. do 22.00 hod.

Informácie k voľbám: www.minv.sk/?volby-nrsr

 

Parlamentné voľby 2016 - Obec Čierne Pole

Výsledky volieb: 

http://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/696-cierne-pole/parlamentne-volby/2016/vysledky

POZVÁNKA 08.05.2016

 

EURÓPSKY SAMIT REGIÓNOV A MIEST BRATISLAVA 8-9/7/2016

V programe Interreg Maďarsko - Slovensko: "Na Slovensku kontaktujte nasledovnú adresu":

http://www.skhu.eu/contact-information